We moved to fablabsaigon.org site – Chúng tôi đã chuyển địa chỉ đến fablabsaigon.org

We moved to http://fablabsaigon.org address in order to provide you better experience. Please head to the new site to get latest update about us.
Thank you!

Chúng tôi đã chuyển tới địa chỉ http://fablabsaigon.org để bạn có trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng truy cập địa chỉ trên để cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi.
Cám ơn!

–Fablab Saigon